Loading...
Professional Property Connection...

1. DEFINITIES EN UITVOERING

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1
“PPC: Professional Property Connection” of “PPC” of “ppconnection.eu” is een onderdeel van GIC SL gevestigd te Avda Ramón y Cajal, Nº22, 1ºA, 29640 Fuengirola, Málaga, España, met ondernemingsnummer B93278018, alsmede alle aan haar gelieerde rechtspersonen.

Verder genoemd in deze algemene voorwaarden als “PPC”

1.1.2
Doelstelling: PPC biedt de immo kantoren onderling de mogelijkheid om rechtstreeks samen te werken en te handelen via ons software platform.

a. PPC website, informatie website voor immo kantoren, die de werking van PPC weergeeft.

Verder genoemd in deze algemene voorwaarden als PPC website

b. PPC software, een gesloten platform uitsluitend voor immo kantoren en eventuele kopers van een eigendom via ons platform.

Verder genoemd in deze algemene voorwaarden als PPC software

Professional Property Connection handelt NIET als tussenpersoon bij verkoop en ontvangt op geen enkele wijze enige commissie bij de aankoop en verkoop van eigendommen.

1.1.3
IMMO N: Immo kantoren uit Noord Europa, met name België, Nederland, Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en Rusland.

Immo N kantoren kunnen een volledig gratis account aanmaken bij PPC en de PPC software volledig gratis gebruiken. Een account en het gebruik van de software voor immo N kantoren is en blijft gratis.

Immo N kantoren kunnen de eigendommen van Immo Z kantoren raadplegen en potentiële klanten doorsturen naar immo Z kantoren via onze PPC software.

Verder genoemd in deze algemene voorwaarden als “immo N”

1.1.4
IMMO Z: Immo kantoren uit Zuid Europa, met name Spanje, Portugal, Italië en Griekenland.

Immo Z kantoren kunnen zich gratis registreren en na registratie dienen zij één van de voorgestelde plannen (LITE, BASIC of PRO) te selecteren (voor prijzen zie artikel 6.5).

Verder genoemd in deze algemene voorwaarden als “immo Z”

1.1.5
Inhoud: Het geheel aan geschreven teksten, beelden of geluidsopnames aanwezig binnen deze website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van PPC en/of derden.

1.1.6
Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen immo kantoren en PPC inzake deze algemene voorwaarden en het gebruik van de PPC Software die bedoeld zijn voor immo kantoren met het oog op het beheer van alle handelingen en transacties die verband houden met eigendommen.

1.1.7
Partijen: Enerzijds PPC en anderzijds iedere bezoeker van deze website en de immo N en immo Z kantoren.

1.1.8
Registratie/registreren: Het aanmaken van een account via een elektronisch formulier in deze website.

Immo N kantoren (immo kantoren uit België, Nederland, Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en Rusland) dienen zich te registreren op ww1.ppconnection.eu.

Immo Z kantoren (immo kantoren uit Spanje, Portugal, Italië en Griekenland) dienen zich te registreren op ww2.ppconnection.eu.

Het is niet toegelaten voor immo kantoren om zich op de andere sub domeinen te registreren.

1.1.9
PPC Website: De PPC website is de tool die toegang geeft tot alle informatie over de diensten die PPC te bieden heeft, alsook voor het gebruik maken van deze diensten.

De PPC website is momenteel beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels en Spaans. Uitbreiding van de talen volgt in een later stadium zoals vermeld op de PPC website.

1.1.10
PPC Software: na het invullen van de juiste login gegevens komt het immo kantoor terecht in de PPC Software, en kan men gebruik maken van de functionaliteiten voor het beheren van de eigendommen. De functionaliteiten zijn afhankelijk van het soort immo kantoor en het gekozen pakket.

De PPC software is momenteel beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels en Spaans. Uitbreiding van de talen volgt in een later stadium zoals vermeld op de PPC website.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker van deze website, op alle mogelijke overeenkomsten en iedere andere vorm van gebruik van deze website alsmede op alle daarmee verband houdende door PPC te sluiten overeenkomsten met derden of immo kantoren in Europa.

1.3
Door zich toegang te verschaffen tot, gebruik te maken van en/of het registreren op deze website gaat ieder derde partij en ieder immo kantoor akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Registratie is enkel mogelijk nadat men heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden en ook volledig akkoord is met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

2. DE OVEREENKOMST

2.1
Na elektronische registratie conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden verleent PPC het immo kantoor toegang tot de software en is het immo Z kantoor gerechtigd zijn eigendommen online te plaatsen in overeenstemming met het door hem gekozen pakket. Het immo N kantoor is gerechtigd de eigendommen te raadplegen en potentiële gekwalificeerde klanten door te sturen naar het immo Z kantoor.

2.2
Het is een immo kantoor behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke toestemming van PPC niet toegestaan derden toegang te geven tot de PPC software en/of rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden.

2.3
Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is het verboden aan derden om zich toegang te verschaffen tot de software, aan immo kantoren is het uitsluitend toegestaan zich toegang te verschaffen tot de PPC software op de daartoe door PPC voorgeschreven wijze.

2.4
PPC streeft constant naar verbetering en is ten allen tijde bevoegd wijzigingen door te voeren in de opmaak en/of de functionaliteiten van de PPC software of de PPC website.

2.5
PPC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vermeld in de PPC website. Indien u PPC verder blijft gebruiken, verklaart u zich akkoord met de wijzigingen. Aanvullende diensten en services kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden.

3. PPC SOFTWARE

3.1
PPC zal enkel en alleen gebruikt worden voor doeleinden omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Elk ander gebruik van PPC wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

3.2
Een inbreuk van deze Algemene Voorwaarden zal leiden tot beëindiging van de overeenkomst en opheffing van het account van het immo kantoor. Voor eventuele achterstallige betaling zie artikel 6.10.

3.3
PPC is ontheven van alle aansprakelijkheid in geval van systeem- of toegangsproblemen. PPC neemt echter alle noodzakelijke stappen om deze problemen te vermijden en op te lossen.

3.4
Alle gebruikersacties in PPC worden geregistreerd. Immo kantoren geven toestemming aan PPC voor het gebruiken van deze registraties voor de normale bedrijfsvoering of in geval van een geschil.

3.5
Immo kantoren stemmen ermee in geen externe software te gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevens van PPC.

4. ACCOUNT VEREISTEN

4.1
Een immo kantoor aangesloten bij PPC moet een makelaar zijn (dit kan zowel een bedrijf als een eenmanszaak zijn) en dient zijn hoofdactiviteit uit te oefenen in een van de landen waar PPC actief is.

4.2
Immo kantoren aangesloten bij Professional Property Connection dienen te voldoen aan alle wettelijke vereisten van het land waarin ze gevestigd zijn. Immo kantoren stemmen ermee toe dat van hen kan worden gevraagd dat zij het bewijs leveren dat zij correct zijn geregistreerd bij de belastingdienst of de sociale zekerheid om als makelaar te werken, als PPC hierom verzoekt.

4.3
Immo kantoren dienen zich te registreren met een bedrijfsemail adres die overeenkomt met de opgegeven openbare handelsnaam.

5. IMMO N ACCOUNT

5.1
Immo N kantoren hebben een gratis account bij PPC.

Elke overeenkomst heeft een looptijd van 12 maanden en wordt automatisch gratis verlengd op de vervaldag.

5.2
Immo N kantoren kunnen geen eigendommen toevoegen aan PPC.

5.3
Immo N kantoren kunnen eigendommen van immo Z kantoren raadplegen, communiceren met immo Z kantoren en klanten doorsturen naar immo Z kantoren. Klanten die immo N kantoren doorsturen dienen op voorhand door het immo N kantoor te zijn gekwalificeerd.

Klanten kunnen in eerste instantie geen rechtstreeks contact opnemen met het immo Z kantoor. Immo N kantoren kunnen een Window card uitdrukken van elke eigendom met hun eigen logo.

5.4
Immo N kantoren ontvangen van immo Z kantoren een vooraf vastgelegde commissie indien de klant die immo N heeft doorgestuurd overgaat tot de aankoop van de eigendom bij het immo Z kantoor.

5.5
Immo N kantoren zullen bij een verkoop een officiële factuur opmaken voor het deel van de commissie en deze overhandigen aan immo Z.

6. IMMO Z ACCOUNT

6.1
Immo Z kantoren dienen na registratie te kiezen voor één van de betalende plannen (LITE, BASIC of PRO), zoals omschreven in artikel 6.5

6.2
Immo Z kantoren kunnen eigendommen toevoegen aan PPC. Immo Z kantoren dienen te beschikken over alle wettelijke documenten voor eigendommen die geplaatst worden op PPC.

6.3
Immo Z kantoren kunnen geen eigendommen raadplegen van andere immo Z kantoren.

6.4
Indien immo Z een eigendom verkoopt aan een klant, die hem werd doorgestuurd door een immo N kantoor, is immo Z verplicht de vooraf bepaalde commissie te betalen aan het immo N kantoor.

6.5 Plannen / Prijzen
Prijzen van de plannen voor immo Z:

- LITE: 65 Euro per maand
- BASIC: 105 Euro per maand
- PRO: 140 Euro per maand

Alle plannen worden jaarlijks gefactureerd.

Alle prijzen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, PPC website en PPC software zijn prijzen exclusief BTW.

Inhoud LITE plan:
- 20 eigendommen
- 2 Top eigendommen
- Gebruik van alle software functies
- Gebruik van alle communicatiekanalen
- Toevoegen van kantoren
- Toevoegen van gebruikers
- Mobiele versie
- 100% support
- En veel meer…

Inhoud BASIC plan:
- 75 eigendommen
- 5 Top eigendommen
- Gebruik van alle software functies
- Gebruik van alle communicatiekanalen
- Toevoegen van kantoren
- Toevoegen van gebruikers
- Mobiele versie
- 100% support
- En veel meer…

Inhoud PRO plan:
- 200 eigendommen
- 25 Top eigendommen
- Gebruik van alle software functies
- Gebruik van alle communicatiekanalen
- Toevoegen van kantoren
- Toevoegen van gebruikers
- Mobiele versie
- 100% support
- En veel meer…

PPC behoudt zich het recht voor de prijzen van de plannen te wijzigen. De wijzigingen van prijzen gaan bij lopende overeenkomsten pas in op de eerstkomende jaarlijkse vervaldag. Immo kantoren die niet akkoord gaan met de gewijzigde prijzen kunnen hun account opzeggen op de eerstkomende jaarlijkse vervaldag. Voor nieuwe immo kantoren gaan de gewijzigde prijzen onmiddellijk in.

Immo kantoren uit Spanje worden gefactureerd met BTW.

Immo kantoren uit Italië, Portugal en Griekenland kunnen een IC factuur ontvangen indien zij beschikken over een geldig EU BTW nummer (controle gebeurd via http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

6.6 Kortingen
Er kunnen door PPC kortingen gegeven worden. Kortingen kunnen niet gecombineerd worden met ander kortingen. Het geven van kortingen door PPC houdt geen verplichting in om deze korting nog te geven in de toekomst.

6.7 Betalingen
Betalingen gebeuren via het beveiligde online betalingsplatform van MOLLIE B.V. (mollie.com), PPC ontvangt geen gegevens over de betaalmogelijkheden van de gebruiker.

6.8 Verlenging
Elke overeenkomst heeft een looptijd van 12 maanden. Dit geldt enkel voor immo Z kantoren, voor immo N kantoren wordt de PPC software automatisch gratis verlengd op de vervaldag.

De immo Z kantoren kunnen hun plan verlengen 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldag.

6.9 Stopzetting door immo Z kantoor
Het immo kantoor kan zijn account bij PPC stopzetten op de jaarlijkse vervaldag door vooraf (minimum 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldag) een email te sturen naar accounts@ppconnection.eu. Het account wordt dan door PPC stopgezet op de jaarlijkse vervaldag.

Stopzetting geeft geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de lopende periode.

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor de stopzetting van het account.

6.10 Niet betaling
Niet betaling geeft PPC het recht het account van de gebruiker met onmiddellijke ingang te schorsen en alle eigendommen offline te plaatsen en de toegang tot de PPC software te blokkeren.

Indien de gebruiker de achterstallige betaling binnen de 8 dagen vereffend wordt het account van de gebruiker gedeblokkeerd en de eigendommen terug online geplaatst mits betaling van een administratiekost van 75 Euro excl. BTW.

Indien de gebruiker de achterstallige betaling na 8 dagen vereffend, wordt account van de gebruiker gedeblokkeerd en de eigendommen terug online geplaatst mits betaling van een administratiekost van 180 Euro excl. BTW.

Bij niet betaling van de achterstallige betalingen binnen 30 dagen is PPC gerechtigd een advocaat en/of incassobureau in te schakelen voor het invorderen van alle achterstallige betalingen. Daarenboven zijn dan de juridische kosten en/of incassokosten door het immo kantoor verschuldigd te vermeerderen met een schadevergoeding van 10% van het totaal jaarlijks factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 250 euro en een maximum van 2.000 euro per factuur.

PPC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig nadeel bij de gebruiker die in gebreke is gebleven om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

PPC kan een account stopzetten of weigeren zonder opgaaf van redenen.

6.11 Terugbetalingen
Er worden geen terugbetalingen of kredieten verstrekt door PPC als een betalingstransactie is voltooid en toegang verleend is, behalve indien de betaling per vergissing is verricht.

Er is geen reden voor terugbetaling indien het immo kantoor ervoor kiest om niet in te loggen of PPC niet te gebruiken tijdens de betaalde periode.

6.12 Facturatie
Immo kantoren met een betalend plan dienen alle nodige gegevens te verstrekken voor het opmaken van facturen:

- Bedrijfsnaam, adres en BTW nummer
of
- Naam van de natuurlijke persoon, adres en BTW nummer, DNI of NIE

Wijzigingen in de facturatiegegevens dienen onmiddellijk gemeld te worden aan PPC.

PPC behoudt zich het recht voor om te weigeren om reeds uitgereikte facturen te wijzigen (bijvoorbeeld andere bedrijfsnaam, adres, etc.).

Facturatie wordt afgeleverd door PPC op basis van het gekozen plan.

7. PLAATSEN VAN EIGENDOMMEN EN COMMISSIES

7.1
Immo Z kantoren kunnen hun eigendommen plaatsen op PPC software.

Eigendommen dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:
- In beheer zijn van het immo kantoor
- Geen valse informatie bevatten (bijvoorbeeld valse foto’s, prijzen, afmetingen, beschrijvingen, kenmerken of adressen)
- Beschikken over het juiste kadastrale referentienummer
- Geen informatie bevatten ter identificatie van het immo kantoor of de eigenaar van de eigendom (bijvoorbeeld: bedrijfsnamen, namen van contactpersonen, telefoonnummers, websites of andere identificatiegegevens)
- Geen informatie bevatten die gemakkelijk kan leiden tot een derde partij om direct naar het pand te gaan.
- Eigendomsinformatie dient up-to-date gehouden te worden.
- Dienen minstens 1 foto te bevatten
- Foto’s mogen volgende elementen niet bevatten: bedrijfsnaam, logo’s, naam, initialen, telefoonnummers, website, te koop bord, afbeeldingen van bedrijfsauto’s, alle informatie ter identificatie van het immo kantoor of de eigenaar van de eigendom, etc. (zie artikel 5.3)
- Duidelijke vermelding van de commissie die betaald wordt bij een verkoop aan het immo N kantoor. De commissie dient vermeld te worden in Euros en niet in een percentage op de verkoopsprijs. De commissie vermeld is op basis van de vraagprijs, indien de eigendom voor een hoger of lager bedrag verkocht wordt, wordt de commissie betaalbaar aan het immo N kantoor verhoudingsgewijs berekend door de software.

7.2
Indien meerdere immo Z kantoren dezelfde eigendom online plaatsen, zal enkel de eigendom met de hoogte commissie aan het immo N kantoor zichtbaar zijn voor alle immo N kantoren.

7.3
Indien een immo Z kantoor eenzelfde eigendom wenst online te plaatsen maar met een lagere commissie, kan dit uitsluitend indien het immo Z kantoor kan aantonen dat hij de eigendom in exclusiviteit heeft. In dit geval wordt dezelfde eigendom van het andere immo Z kantoor offline geplaatst.

7.4
Het is verboden eigendommen en foto’s van eigendommen illegaal te kopiëren van andere immo kantoren.

7.5
Elke eigendom heeft een “Meld Misbruik” knop, die toegankelijk is voor immo N kantoren. Elke melding van misbruik zal door PPC behandeld worden, indien PPC acht dat het misbruik effectief is gebeurd zal PPC de nodige sancties nemen.

8. IDEEËNBUS

8.1
Immo N en immo Z kantoren kunnen hun opmerkingen, suggesties en ideeën betreffende de PPC website en de PPC software aan PPC kenbaar maken via de ideeënbus in de PPC software.

8.2
PPC zal alle opmerkingen, suggesties en ideeën in onderzoek nemen. PPC is echter niet verplicht te handelen naar deze opmerkingen, suggesties en ideeën.

8.3
PPC brengt het immo kantoor dat de opmerking, suggestie of idee heeft aangebracht op de hoogte van zijn beslissing in verband met de beslissing hieromtrent.

9. COMMUNICATIEKANALEN

9.1
Immo N en immo Z kantoren kunnen gebruik maken van de communicatiekanalen in de software van PPC om met elkaar te communiceren.

9.2
PPC raadt immo N en immo Z kantoren enkel gebruik te maken van de beschikbare communicatiekanalen in de PPC software van PPC en niet rechtstreeks met elkaar in contact te treden. De geschiedenis van hun communicatie via PPC blijft beschikbaar voor het betreffende immo kantoor.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

10.1
Hoewel PPC er met de uiterste zorg naar streeft dat de werking van de PPC website en/of de PPC software en de daaraan gerelateerde diensten ten alle tijde optimaal verzorgd en onderhouden zijn, kunnen er in geval van heirkracht eventuele fouten of onvolledigheden opduiken waarvoor PPC niet aansprakelijk kan worden gesteld. PPC is onder geen omstandigheden aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren werken van de PPC website en/of de PPC software, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van PPC.

10.2
PPC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de PPC website en/of de PPC software of enig onderdeel daarvan.

10.3
PPC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opslaan of verwijderen van inhoud die door het immo kantoor is geplaatst op de PPC software.

10.4
PPC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de website en/of de software en is derhalve niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze hyperlinks en/of websites.

10.5
De totale aansprakelijkheid van PPC voor mogelijk geleden en/of te lijden schade door immo kantoren is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en tot een maximaal bedrag van € 100,-. De aansprakelijkheid van PPC voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van immo kantoren, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande delen onder artikel 11, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.6
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is ten allen tijde dat immo kantoren de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en onderbouwd met voldoende documentatie en afdoend bewijs meldt aan PPC. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PPC vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle hieronder opgesomde gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade:

a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens PPC aan immo kantoren verstrekte voorschriften;
b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens;
c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of
d. anderszins veroorzaakt is door niet aan PPC toe te rekenen oorzaken, waaronder - doch niet uitsluitend - veranderende wetgeving.

11. INFORMATIE, VERTROUWELIJKHEID EN PERSOONSGEGEVENS

11.1
Een immo kantoor is niet gerechtigd om interne informatie uit de PPC software die deels vertrouwelijk is omtrent werking en uitvoering alsook promotie van eigendommen etc. te delen of kenbaar te maken aan derden.

11.2
PPC zal de door het immo kantoor verstrekte persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze algemene voorwaarden, met inachtneming van de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die PPC vraagt met het oog op de identificatie van het immo kantoor en/of zijn vertegenwoordigers zullen door PPC uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende natuurlijk persoon, of onderneming en worden bewaard conform hetgeen is bepaald in de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

11.3
PPC zorgt voor passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens van immo kantoren, met dien verstande dat er met betrekking tot de registratie-, account- en transactiegegevens maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden een noodzaak voor bestaat.

11.4
Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en overige gegevens die aan PPC worden verstrekt geeft immo kantoor verder zijn expliciete toestemming aan PPC om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het platform gerelateerde berichten of om immo kantoren te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van PPC. Verder zal PPC de persoonlijke gegevens van de immo kantoren uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover PPC hiertoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

12. INHOUD EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1
PPC heeft geen directe invloed op de inhoud of de gegeven meningen en opvattingen die tot uiting komen binnen eigendom pagina’s, en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die berokkend wordt aan eigendommen en/of derden die het gevolg is van inhoud die wordt weergegeven in eigendom pagina’s binnen de website. Er mag bij het aanmaken van een eigendom onder geen enkele omstandigheid inbreuk gemaakt worden op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, of op enige andere manier onrechtmatige en/of strafbare inhoud worden weergegeven in een eigendom ten opzichte van derden. PPC controleert de inhoud van een eigendom niet voorafgaand aan plaatsing. Het immo kantoor begrijpt dat alleen hij zelf aansprakelijk is voor de inhoud van de eigendom en gaat ermee akkoord dat alleen hij zelf verantwoordelijk is voor de door of namens hem/haar geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

12.2
Op de inhoud van advertenties betreffende eigendommen rusten intellectuele eigendomsrechten van immo kantoren en/of diens licentiegevers. Op de volledige inhoud van de website rusten intellectuele eigendomsrechten van PPC en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt het immo kantoor uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het plaatsen van een eigendom, en is voor ieder ander gebruik, behoudens voor zover op grond van een wettelijke exceptie toegestaan voorafgaande schriftelijke toestemming van het immo kantoor die de eigendom heeft geplaatst en/of PPC vereist.

12.3
Het is het immo kantoor niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van PPC te verwijderen of te wijzigen.

13. ALGEMENE BEPALINGEN

13.1
PPC heeft het recht om, zonder enige reden op te geven, een eigendom of een immo kantoor te weigeren voor gebruik van de PPC website en/of de PPC software.

13.2
Ondanks het feit dat PPC de grootst mogelijke zorg besteed aan de nauwkeurigheid van de PPC website, kan PPC geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de PPC website en/of PPC software en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.

13.3
PPC heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en maakt in geval van wijzigingen een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op de PPC website.

13.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

13.5
PPC is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde, waaraan de immo kantoren reeds op voorhand zijn medewerking verleent.

13.6
Op de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten zullen exclusief bij de Spaanse territoriaal bevoegde rechter te Malaga aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is, tenzij op grond van dwingend recht een andere gerechtelijke instantie of rechter bevoegd is.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 17 februari 2020 en zijn gekend onder "Algemene Voorwaarden (AGV)"

Professional Property Connection